Методична рада

Методична рада


НАКАЗ № 1                                                                                                  від 29 серпня 2016 року  
Про створення методичної ради Центру професійно-технічної освіти у 2016/2017 навчальному році

З метою координації методичної роботи методичних комісій, творчих груп, створення єдиного загальноучилищного плану методичної роботи Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати методичну раду Центру.
 2. Призначити методичну раду в наступному складі:
 • голова методичної ради Центру – Климчук А.В.,заступник директора з навчальної роботи;
 • заступник голови методичної ради – Балан О.М.., заступник директора з навчально-виробничої роботи;
 • члени методичної ради Центру:

Чайкіна Н.Р. –  заступник директора з навчально-виховної роботи;

Любченко Л.В. – методист;

Потюменко А.М. – старший майстер;

Кокуца В.В. – методист;

Юркова Л.В. – голова методичної комісії природничо-математичного циклу, секретар ради;

Пасічник О.Р. – голова методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу;

Зубрицька Л.О. – голова методичної комісії військово-спортивної підготовки;

Сіваєва О.С. – голова методичної комісії класних керівників та вихователів гуртожитку;

Пугаков П.К. – голова методичної комісії педпрацівників з професій енергетичного напряму;

Редько П.К. – голова методичної комісії педпрацівників з професій сільськогосподарського напряму та охорони праці. 

Костриця Ю.А. – голова методичної комісії педпрацівників з професій автотранспорту;

Гриша Л.А. – голова методичної комісії медпрацівників з професій економічного напряму та операторів комп’ютерного набору;

Захарова Т.М. – голова методичної комісії медпрацівників з професій громадського харчування та торгівлі;

Завадська Н.В. – практичний психолог.

    3.Методичній раді розробити загальноучилищний план методичної роботи Центру і подати на затвердження голові методичної ради Центру професійно-технічної освіти м. Житомира.

До 10.09.2016

   4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи Балан О.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методичної ради Центру ПТО м.Житомира

Протокол № 1 від 29 серпня 2016 року.

Голова методичної ради___________ А.В. Климчук

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Центру професійно-технічної освіти м. Житомира

1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби навчального закладу.

1.2. Рада є колективним органом, поєднує на добровільних засадах педагогічних працівників навчального закладу.

1.3. Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи навчального закладу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ПТНЗ.

2. Завдання методичної ради навчального закладу

Методична рада створюється для вирішення таких завдань:

 • розробка основних напрямів методичної роботи у навчальному закладі;
 • формування мети й завдань методичної служби;
 • визначення змісту єдиної методичної проблеми педагогічного колективу;
 • участь у розробці варіативної частини навчального плану;
 • обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження робочих програм та тематично-поурочних планів;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробки навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
 • координація діяльності методичних комісій, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • проведення спільних засідань МК з метою обміну досвідом роботи;
 • вивчення досвіду роботи споріднених МК інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;
 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;
 • організація інноваційної діяльності в навчальному закладі, спрямованої на оволодіння новими педагогічними та виробничими технологіями;
 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування;
 • організація консультацій педагогів навчального закладу щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;
 • розробка заходів з виявлення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і новітніми технологіями в галузі освіти та виробничій діяльності;
 • впровадження у навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення теоретичних занять та виробничої практики;
 • розробка й удосконалення засобів наочності (макетів, стендів, мультимедійних презентацій, таблиць тощо), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;
 • обговорення авторських навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами та професіями;
 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами та професіями;
 •  участь в атестації педагогічних працівників.

4. Організація роботи ради

До складу ради входять директор і заступники директора навчального закладу, методист, практичний психолог, голови МК, досвідчені педагоги. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності.

Керує радою один із заступників директора навчального закладу. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану навчального закладу.

План роботи ради складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради і затверджується на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

Періодичність засідань ради — двічі на півріччя. Про час і місце проведення засідання секретар зобов’язаний попередити членів ради. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем.

5. Права методичної ради

Методична рада має право:

 • готувати пропозиції й рекомендувати педпрацівників на підвищення кваліфікаційного розряду;
  • висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу у ПТНЗ;
  • порушувати питання про публікацію матеріалів перспективного педагогічного досвіду, накопиченого в методичних комісіях;
  • порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення педпрацівників за активну участь у науково-методичній діяльності;
  • рекомендувати педпрацівникам різні форми підвищення кваліфікації;
  • висувати педагогів для участі в обласних педагогічних конкурсах.

6. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді навчального закладу. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором навчального закладу відповідно до планів методичної роботи й внутрішнього контролю

 

 

План роботи

методичної ради на  2016 – 2017 навчальний рік

І. Теми засідань методичної ради

Темами засідань методичної ради можуть бути:

 •  обговорення та визначення єдиної методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив;
 • питання підготовки та проведення:

- інтегрованих засідань методичних комісій,

- педагогічних читань та методичних виставок, конкурсів педагогічної майстерності, творчих звітів педпрацівників;

 • розробка організаційних заходів з підготовки до участі в обласних конкурсах, олімпіадах тощо;
 • обговорення та оцінка методичних напрацювань педагогічних працівників, матеріалів членів педколективу до обласних методичних секцій та друку у періодичних фахових виданнях;
 •  схвалення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу, подання узагальнених матеріалів для вивчення методистами НМЦ ПТО та запровадження колегами ПТНЗ області;
 •  розробка положень про проведення внутрішніх методичних заходів;
 • висвітлення у засобах інформації навчального закладу актуальних питань з удосконалення навчально-виховного процесу;
 • опрацювання методичних рекомендацій органів керування освітою всіх рівнів та розробка заходів з їх реалізації;
 •  консультування та узагальнення матеріалів з атестації педагогічних працівників навчального закладу;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробки робочих навчальних планів, їх варіативної частини;
 • обговорення та пропозиції щодо співпраці та обміну досвідом з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами;

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення

№ з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

Прим

1

Діагностика професійних навичок педпрацівників.

Вересень

Методична служба

 

2

Підготовка авторських матеріалів до друку в фахових виданнях.

Протягом року

Методична служба

 

3

Узагальнення матеріалів з досвіду роботи педпрацівників (кого, з якої проблеми).

Січень

Заступники директора, методична служба

голови МК

 

4

Підготовка й оформлення атестаційних матеріалів.

Вересень-лютий

Педпрацівники, які атестуються

 

5

Підготовка пам’ятки для педагогів, які працюють над реалізацією дослідно-експериментальної теми

Грудень

Творча група

 

6

Випуск методичних бюлетенів, вісників, збірників тощо.

Періодично, протягом року

Голова МР

 

7

Підбірка (доповнення) матеріалів для роботи над єдиною методичною проблемою.

І семестр

Члени МР

 

8

Поповнення папок з нормативними документами та діагностичними матеріалами.

Протягом року

Голова МР

 

ІІІ. Робота з кадрами

№ з/п

Зміст

Термін

Відповіальний

Прим.

1

Індивідуальні співбесіди з педагогами: вибір методичних тем.

Червень

Голови МК, члени МР

 

2

Сприяння участі у курсовій перепідготовці педпрацівників.

Протягом року

Голова МР

 

3

Робота творчих груп

(вказати категорії педпрацівників та проблему, над якою працюють).

Протягом року

Члени МР

 

4

Надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці матеріалів за планом роботи обласних методичних секцій.

Протягом року

Члени МР

 

5

Координація роботи з підготовки педпрацівників до участі у обласних конкурсах.

За планом роботи НМЦ ПТО

Члени МР

 

6

Оцінювання матеріалів виставки напрацювань членів педколективу.

Згідно з річним планом

Члени МР

 

7

Визначення тем семінарів, тренінгів, практикумів з педагогічними кадрами на навчальний рік.

Вересень

Члени МР

 

8

Організація роботи з впровадження інноваційних форм і методів у діяльність педколективу.

Протягом року

Голова

 

ІV. Вивчення і впровадження перспективного досвіду

№з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

Прим.

1

Організувати вивчення досвіду (кого, з якої проблеми).

Протягом року

Заступники директора, методична служба

 

2

Підготувати методичний аукціон ідей педагогів, досвід яких вивчається (під час проведення творчих звітів педпрацівників, які атестуються).

Лютий-березень

Заступники директора, методична служба

 

3

Визначити кращі матеріали для презентації творчих доробок викладачів та майстрів виробничого навчання.

Січень, березень

Методична служба

 

Голова методичної ради                                            А.В.Климчук