Дослідно-екпериментальна робота

Дослідно-екпериментальна робота


ЗАЯВКА

на проведення педагогічного експерименту з проблеми

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ»

«Психолого-педагогічний супровід професіогенезу педпрацівників»

на базі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира

1.

Відповідальний за проведення експерименту в закладі освіти:      Климчук    А. В. – методист Центру ПТО м. Житомира,   Любченко  Л. В. – методист Центру ПТО м. Житомира, м. Житомир, вул..Селецька, 5, тел..(0412) 34-34-89

2.

Науковий керівник: Бойко І.І. – доцент кафедри педагогіки та психології Житомирського ОІППО, кандидат психологічних наук, м. Житомир, вул. Михайлівська 15, тел.. (0412) 47 -36-91

3

Тема дослідно-експериментальної роботи: «Психолого-педагогічний супровід професіогенезу педпрацівників»

 

4.

Опис пропонованої освітньої інновації

Розробка та експериментальна апробація психолого-педагогічних умов удосконалення ключових компетентностей педагогів.

5.

Опис очікуваних результатів експерименту

У результаті науково-дослідної діяльності буде теоретично обґрунтовано та експериментально апробовано технологію удосконалення ключових компетентностей педагогів.

6.

Мета дослідно-експериментальної роботи

Удосконалити ключові компетентності, що необхідні для підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

7.

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

1. Здійснити теоретико - методологічний аналіз сформованості ключових компетентностей педагогів.

2. Визначити структуру показників ключових компетентностей педагогів.

3. Виявити суб’єктивні чинники, що впливають на удосконалення ключових компетентностей педагогів.

4. Укласти психодіагностичний інструментарій з досліджуваної проблеми.

5. Провести діагностику удосконалення  ключових компетентностей педагогів.

6. Розробити програму удосконалення ключових компетентностей педагогів, апробувати та оцінити їх ефективність в формуючому експерименті.

7. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань удосконалення ключових компетентностей в умовах змін.

8.

Навчальний заклад, на базі якого пропонується провести експеримент:

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира – м. Житомир, вул. Селецька, 5, тел..(0412) 34-34-89, електронна пошта (E-mail): zt_cpto@mail.ru,  веб-сайт: http: //сpto.orq.ua

Директор – Чернюк Петро Миколайович

9.

Терміни проведення експерименту:

2014-2019 рр.

10.

Етапи проведення експерименту

І етап. / Другий семестр 2013-2014 н.р. / – підготовчий етап.

ІІ. етап. / 2014-2015 навчальний рік / – теоретичний етап. Побудова моделі удосконалення ключових компетентностей та емоційно - ціннісних ставлень педагогів. Укласти психодіагностичний інструментарій з досліджуваної проблеми.

ІІІ етап. / 2015 - 2019 р.р. / – Він включає дві частини :

а) констатуючу - 2015 – 2017 р.р. - проведення діагностики рівня удосконалення ключових компетентностей та емоційно - ціннісних відносин педагогів. На основі отриманих результатів розробити програму формуючого експерименту.  Розробити Програму удосконалення ключових  компетентностей педагогів, апробувати та оцінити її ефективність в формуючому експерименті. Розробити навчальний курс «Удосконалення професійної компетентності педагога».

б) формуючу - 2018 – 2019 р.р. - проведення формуючого експерименту, в ході якого апробувати Програму удосконалення ключових  компетентностей педагогів на основі розвитку їх емоційно - ціннісних відносин у рамках навчального курсу «Удосконалення професійної компетентності педагога». Здійснити вивчення динаміки удосконалення професійної компетентності педагогів та емоційно - ціннісних відносин педагогів. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань удосконалення професійної компетентності педагога в умовах змін.

 

11.

 

 

Науково-методичне забезпечення експерименту. Теоретико - методологічну основу дослідницької роботи складає:

 основні психологічні принципи: детермінізму, розвитку, єдності свідомості і діяльності, принципи суб’єкта діяльності ( К.А. Абульханова, Л.І. Анциферова, AA Дерка, Н.В. Кузьміна, С.Л. Рубінштейн); основні положення теорії діяльності ( Б.Г Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), акмеологічний підхід до вивчення професійної діяльності (A.A Деркач, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.А. Степнова ), теорії мотивації, спрямованості особистості та діяльності (В.Г. Асєєв, А. Маслоу, H.H Обозов, Е.Б. Старовойтенко ), теорії професійної компетентності (A.A Деркач, В.Г. Зазикін, А.І. Зимова, C.B Кошелєва, Н.В. Кузьміна, В.Н. Софіїну, R. Bamett та ін), акмеологічної компетентності ( Ю.С. Артемов, Н.В. Кузьмін, BC Марков, В.Г. Первутінскій, Є.В. Селезньова, В.Н. Софіїну та ін); психологічні концепції самореалізації та самоактуалізації особистості ( А.А.Коростилева, А.Маслоу, К.Роджерс ); емоційно - ціннісних відносин ( В.Г. Асєєв, A.A. Деркач, A.B. Запорожець, Є.П. Ільїн, О.М. Леонтьєв, В.М. Мясищев, B.В. Столін, І.І. Чеснокова, С.Л. Рубінштейн, П.М. Якобсон, W.M. Kurtines, M. Azmitia, J.L. Gerwirtz ); гуманістичної психології, розробки в галузі педагогічної, освітньої діяльності ( І.А. Баєва, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, С.Б. Каверін, HA Коваль, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Д. Шадриков ).

 

12.

Кадрове забезпечення експерименту (наявне, потрібне)

 1. Климчук Алла Володимирівна – методист
 2. Любченко Людмила Вікторівна – методист
 3. Гриша Людмила Анатоліївна – майстер виробничого навчання (керівник групи)
 4. Резнік Ірина Анатоліївна - майстер виробничого навчання
 5. Костюченко Тетяна Климентіївна - майстер виробничого навчання
 6. Водопянчук Ірина Вікторівна - майстер виробничого навчання
 7. Захарчук Наталія Василівна - майстер виробничого навчання
 8. Макуха Олена Олександрівна  - майстер виробничого навчання
 9. Кльоц Валентин Олександрович - майстер виробничого навчання
 10. Круковська Глина Леонідівна - майстер виробничого навчання
 11. Можарівський Віталій Миколайович - майстер виробничого навчання
 12. Окомельчук Андрій Олександрович - майстер виробничого навчання
 13. Гавриченко Лариса Миколаївна - майстер виробничого навчання
 14. Носова Алла Соловївна – викладач математики (керівник групи)
 15. Пасічник Ольга Ростиславівна – викладач іноземної мови
 16. Ярмолюк Микола Миколайович – викладач історії
 17. Чайкіна Наталія Ростиславівна – викладач світової літератури
 18. Грозовська Тетяна Сергіївна – викладач фізики
 19. Зубрицька Лілія Олексіївна – викладач фізичного виховання
 20. Козловська Наталія Миколаївна – викладач біології
 21. Сіваєва Ольга Сергіївна - викладач іноземної мови
 22. Юркова Ліна Вікторівна – викладач інформатики
 23. Юшкова Тетяна Іванівна – викладач української мови
 24. Присяжнюк Валентина Юріївна – соціальний педагог
 25. Завадська Надія Василівна  - практичний психолог
 26. Балан Олена Миколаївна – викладач економіки
 27. Білоус Надія Василівна – викладач ТПІ
 28. Пугаков Петро Калинович – викладач електротехніки
 29. Федорко Наталія Миколаївна – викладач інформаційних технологій (керівник групи)
 30. Цьомик Петро Васильович – викладач ПДР

До заявки додаються:

 - підтвердження згоди навчального закладу на проведення експерименту;

07 лютого 2014                          Директор Центру ПТО м. Житомира                             Чернюк П.М.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

проведення дослідно-експериментальної роботи

за темою:

«Психолого-педагогічний супровід професіогенезу педпрацівників

 

Науковий консультант:

Смагін І.І., проректор з наукової роботи Житомирського ОІППО, доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент

Науковий керівник:

Бойко І.І., завідувачка кафедри педагогіки та психології Житомирського ОІППО, кандидат психологічних наук, доцент

Координатори:

Климчук А.В., методист Центру ПТО м. Житомира, Любченко Л.В., методист Центру ПТО м. Житомира

 

Актуальність дослідження.

Сучасне суспільство характеризується  властивими для трансформаційних суспільств швидкими змінами у всіх сферах життя. Незалежно від країни й нації, від людських ресурсів та суспільного устрою освіта  відіграє важливу роль – готує людину до життя в сім’ї, громаді, країні, до роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспільстві.

Все це висуває проблеми підготовки педагога, його професійного становлення і професійної компетентності.

Посилаючись на міжнародний досвід, можна стверджувати, що поняття “ключові компетентності” виступає в даному контексті як “вузлове” поняття, так як компетентність носить інтегрований характер, а саме: об’єднує професійні знання, інтелектуальні навички і вміння і способи діяльності.

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості педагога, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. “Компетентність” визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через здобуття нею необхідних компетенцій, що є метою професійної підготовки фахівців.

Мета дослідження.

Удосконалити ключові компетентності, що необхідні для підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Завдання дослідження.

1. Здійснити теоретико - методологічний аналіз сформованості ключових компетентностей педагогів.

2. Визначити структуру показників ключових компетентностей педагогів.

3. Виявити суб’єктивні чинники, що впливають на удосконалення ключових компетентностей педагогів.

4. Укласти психодіагностичний інструментарій з досліджуваної проблеми.

5. Провести діагностику удосконалення  ключових компетентностей педагогів.

6. Розробити програму удосконалення ключових компетентностей педагогів, апробувати та оцінити їх ефективність в формуючому експерименті.

7. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань удосконалення ключових компетентностей в умовах змін.

Об’єкт дослідження.

Психолого-педагогічний супровід формування ключових компетентностей педагога у професіогенезі ( міжкурсовий період)

Предмет дослідження.

Психолого-педагогічні умови формування ключових компетентностей педагога у професіогенезі .

Гіпотеза дослідження.

Розвиток ключових компетентностей педагогів у професіогенезі буде ефективним за умов створення цілісної психолого-педагогічної різнорівневої системи безперервної освіти педагогічних працівників, спрямованої на забезпечення постійного удосконалення професіоналізму педагога професійно-технічного навчального закладу протягом усієї його освітньо-виховної діяльності відповідно до моделі професійної компетентності, яка враховує тенденції інформаційно-технологічного розвитку у відповідних галузях виробництва, перспективних дидактичних орієнтацій, нових освітніх теорій та концепцій, обгрунтування змісту і структури особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

Теоретико-методологічною основою експерименту є основні психологічні принципи: детермінізму, розвитку, єдності свідомості і діяльності, принципи суб’єкта діяльності ( К.А. Абульханова, Л.І. Анциферова, AA Дерка, Н.В. Кузьміна, С.Л. Рубінштейн); основні положення теорії діяльності ( Б.Г Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), акмеологічний підхід до вивчення професійної діяльності (A.A Деркач, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.А. Степнова ), теорії мотивації, спрямованості особистості та діяльність (В.Г. Асєєв, А. Маслоу, H.H Обозов, Е.Б. Старовойтенко ), теорії професійної компетентності (A.A Деркач, В.Г. Зазикін, А.І. Зимова, C.B Кошелєва, Н.В. Кузьміна, В.Н. Софіїну, R. Bamett та ін), акмеологічної компетентності ( Ю.С. Артемов, Н.В. Кузьмін, BC Марков, В.Г. Первутінскій, Є.В. Селезньова, В.Н. Софіїну та ін); психологічні концепції самореалізації та самоактуалізації особистості ( А.А.Коростилева, А.Маслоу, К.Роджерс ); емоційно - ціннісних відносин ( В.Г. Асєєв, A.A. Деркач, A.B. Запорожець, Є.П. Ільїн, О.М. Леонтьєв, В.М. Мясищев, B.В. Столін, І.І. Чеснокова, С.Л. Рубінштейн, П.М. Якобсон, W.M. Kurtines, M. Azmitia, J.L. Gerwirtz ); гуманістичної психології, розробки в галузі педагогічної, освітньої діяльності ( І.А. Баєва, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, С.Б. Каверін, HA Коваль, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Д. Шадриков).

Основні напрямки експериментальної роботи.

1. Здійснити теоретико - методологічний аналіз сформованості ключових компетентностей педагогів.

2. Визначити структуру показників ключових компетентностей педагогів. Вивчення  психолого-педагогічних умов удосконалення ключових компетентностей педагогів.

3. Виявити суб’єктивні чинники, що впливають на удосконалення ключових компетентностей педагогів.

4. Укласти психодіагностичний інструментарій з досліджуваної проблеми.

5. Провести діагностику ключових компетентностей педагогів.

6. Розробити програму формування ключових компетентностей педагогів, апробувати та оцінити її ефективність в формуючому експерименті.

7. Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань створення психолого-педагогічних умов формування та розвитку ключових компетентностей педагогів в умовах змін.

База експерименту.

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира

Етапи проведення експерименту:

І етап. / Другий семестр 2013-2014 н.р. / – підготовчий етап.

ІІ етап. / 2014-2015 навчальний рік / – теоретичний етап. Побудова моделі удосконалення ключових компетентностей та емоційно - ціннісних ставлень педагогів, здійснення теоретико - методологічного аналізу сформованості ключових компетентностей педагогів; укладання психодіагностичного інструментарію з досліджуваної проблеми.

ІІІ етап. / 2015 - 2019 р.р. / –  включає дві частини :

а) констатуючу - 2015 – 2017 р.р. - проведення діагностики рівня розвитку ключових компетентностей та емоційно - ціннісних відносин педагогів. Виявити суб’єктивні чинники, що впливають на удосконалення ключових компетентностей педагогів.  Визначити структурні показників ключових компетентностей педагогів.

На основі отриманих результатів розробити програму формуючого експерименту щодо удосконалення ключових компетентностей педагогів, апробувати та оцінити її ефективність в формуючому експерименті. Розробити навчальний курс «Удосконалення професійної компетентності педагога».

б) формуючу - 2018 – 2019 р.р. - проведення формуючого експерименту, в ході якого апробувати Програму удосконалення ключових  компетентностей педагогів на основі розвитку їх емоційно - ціннісних відносин у рамках навчального курсу «Удосконалення професійної компетентності педагога». Здійснити вивчення динаміки удосконалення професійної компетентності педагогів та емоційно - ціннісних відносин педагогів.

Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань удосконалення професійної компетентності педагога в умовах змін.

Очікувані результати та форми їх подання

№ з/п

Очікуваний результат

Форма подання

 1.  

Визначення рівня сформованості ключових компетенцій педагогів

Результати діагностики

 1.  

Розробка навчального курсу «Удосконалення професійної компетентності педагога»

Методичні рекомендації, посібники

 1.  

Методичні рекомендації для педагогічних працівників з питань удосконалення професійної компетентності педагога в умовах змін

Методичні рекомендації, педагогічні конференції, семінари, практикуми