Дистанційне навчання

Дистанційне навчання


 

«Чому б ви не навчалися –

ви навчаєтесь для себе» (Петроній)

Дистанційне навчання (англ. distant learning) —  новий спосіб реалізації процесу 
навчання, в основі якого лежить використання сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних  технологій, що дозволяють навчатися на відстані за відсутності 
безпосереднього,особистого контакту між викладачем і учнем.

 

Викладач Балан О.М. електронна пошта для зворотнього зв'язку e_balan@mail.ua 

Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Тема: Організаційні форми підприємництва

Мета заняття:

навчальна отримати  знання про організаційні форми підприємництва, аналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь, товариств і корпорацій, їх переваги та недоліки.

Міжпредметні зв’язки: «Основи правових знань»

 

Хід заняття:

І.  Завдання заняття:                                                                                

-  ознайомитися з організаційними формами підприємництва;

-  проаналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь,

   товариств і  корпорацій;

-   визначити переваги та недоліки організаційних форм бізнесу.

ІІ. Актуалізація  навчальної діяльності:

Завдання 1. Проводиться за допомогою кросворду (Завдання 1).

Завдання 2. Економічний диктант. Із запропонованого переліку відібрати основні риси, що характеризують підприємство (Завдання 2).

Завдання 3. «Мозковий штурм».

1.     В чому полягає економічна сутність підприємства?

2.     Дайте визначення підприємства.

3.     Назвіть задачі підприємства.

4.     Назвіть види підприємств.

5.     Яка роль підприємництва для суспільства?

6.     Дайте визначення поняттю «підприємництво».

7.     Назвіть принципи підприємницької діяльності.

8.     Хто такий підприємець?

9.     Які функції підприємця вам відомі?

10.    Хто із Вас хотів би започаткувати свою власну справу? Що для цього потрібно, на Вашу думку?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу за планом:

1. Організаційні форми бізнесу: ознаки та чинники, що їх визначають.

Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функцію в економіці, оскільки забезпечує оновлення економіки, створює інноваційне середовище.

  Правильний вибір організаційної форми забезпечує ефективне функціонування підприємницьких структур у ринковій економіці.

  У підприємницькій діяльності організаційною одиницею бізнесу є підприємство, фірма, установа та компанія.

Фірма — це підприємство, організація, установа, яка здійснює господарську діяльність з метою одержання прибутку. Фірмою можуть бути представлені індивідуальні підприємці або об'єднання їх.

Компанія — це асоціація підприємств, що функціонує на принципах партнерства, корпорації або інших формах організації бізнесу.

Це лише загальні назви, що використовуються щодо будь-якого підприємства. Вони відбивають лише те, що підприємства або організації мають права юридичної особи або фізичної особи (громадяни-підприємці).

  Проте поняття "фірма" або "компанія" не відображають організаційно-правового статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Тому, крім назви фірми, будь-якому підприємцю важливо вибрати конкретну організаційну форму своєї діяльності.

http://lubbook.net/book_239_glava_23_4.5._Analіzritmіchnostі_v.html

http://tourlib.net/books_ukr/nechauk31.htm

http://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_система

2. Особливості діяльності одноосібних володінь.

Більше 70% всіх підприємств у ринковій економіці є одноосібними володіннями.          Причина в тому, що це найпростіший і найдешевший спосіб організації бізнесу.

Одноосібне володіння - це така форма організації бізнесу при якій одна особа (або одна сім'я) є власником фірми.

  • За законодавством України це може бути: - приватне підприємство – юридична особа, заснована на приватній власності громадянина України;
  • - сімейне підприємство – юридична особа, заснована на приватній власності членів однієї сім'ї;
  • - фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності).

http://pidruchniki.ws/1400091441995/menedzhment/odnoosibne_volodinnya_yogo_perevagi_nedoliki

http://www.studentam.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4614&Itemid=28

http://library.if.ua/book/64/4648.html

3. Товариства та їх види.

Товариство (партнерство) - це підприємство, організація або установа, створені на основі угоди двох чи більше окремих осіб (у тому числі юридичних) шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності.        Об'єднуючи свої фінансові ресурси і вміння вести справу, партнери таким чином розподіляють ризик, а також прибутки і збитки.

http://pidruchniki.ws/15931106/politekonomiya/gospodarski_tovaristva_ekonomichna_sutnist_vidi

http://uk.wikipedia.org/wiki/Товариство

http://uastudent.com/ponyattya-i-vydy-hospodarskykh-tovarystv

4. Корпорації, їх характеристика.

Корпорація (АТ) – форма організації підприємства з великою кількістю власників. Право на власність корпорації засвідчують акції. Співвласників корпорації називають акціонерами.

  У Законі України "Про господарські товариства" зазначається, що акціонерним товариством називається організація, яка має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій номінальної вартості, несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Банківське_об'єднання

http://pidruchniki.ws/1494051140394/politekonomiya/korporatizatsiya_transnatsionalizatsiya_ekonomiki_visvitlennya_ekonomichniy_dumtsi

http://pidruchniki.ws/13090808/finansi/harakteristika_aktsiy_mehanizm_funktsionuvannya

ІV. Закріплення знань учнів

Завдання 1. «Дай відповідь». Визначити  та характеризувати організаційну форму бізнесу.

Завдання 2. Вибір форми організації бізнесу (Завдання 3). Дати відповіді на запитання про вибір організаційної форми бізнесу і заповнити таблицю.

Завдання 3. Ситуаційна вправа. Яку з форм підприємництва обрати? (Завдання 4).

V. Запитання до викладача 

 Вияснення незрозумілих питань.

VI. Домашнє завдання:

1. Написати есе на тему: "Успішне підприємство (підприємець) мого регіону".

VII. Список використаних джерел:

1.       Господарський кодекс України // Голос України. -2003.-14 березня. - №49.

2.       Ісаков М. Види та організаційні форми підприємств в Україні //Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 4. - C. 224-230.

3.  Чепурда Л.М., Бєляєва С.С.  Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: Навчальний посібник. – К.: «Професіонал», 2005.

4.  Щербина В.С. Господарське право /Підручник/, Київ: Юрінком Інтер, 2005.

www.ebooktime.net